Užitečné odkazy

Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů (matriky SOA Plzeň) - www.portafontium.eu

Digitalizované židovské kontrolní matriky - www.badatelna.eu

Digitalizované matriky židovských náboženských obcí v českých krajích - www.nacr.cz

Jihočeské matriky (SOA Třeboň) - https://digi.ceskearchivy.cz

Matriky moravské (MZA Brno) a dolnorakouské - www.actapublica.eu

Matriky severní Moravy a Slezska (ZA Opava) - https://vademecum.archives.cz

Matriky severních a severozápadních Čech (SOA Litoměřice) - www.soalitomerice.cz

Matriky středních Čech (SOA Praha) - https://ebadatelna.soapraha.cz

Německé, rakouské a polské matriky - www.matricula-online.eu

Pražské matriky (AHMP) - www.ahmp.cz

Seznamy matrik Ruska, Běloruska a Ukrajiny a statistické lexikony carského Ruska - metrics.tilda.ws

Slovenské matriky a sčítací operáty - https://familysearch.org

Slovenské a rakouské archivy (+ rakouské matriky) - www.crarc.findbuch.net

Východočeské matriky (SOA Zámrsk) -  www.vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/ 

 

Severomoravské archivy - www.archives.cz

Východočeské archivy - www.vychodoceskearchivy.cz

 

Americká digitální veřejná knihovna - https://dp.la

Archiv Národního divadla v Praze - https://archiv.narodni-divadlo.cz/

Archivní fondy a sbírky v České republice - www.mvcr.cz

Archivní fondy na Slovensku - www.minv.sk

Archivní VadeMeCum - Magistrát města Olomouc - https://vademecum.olomouc.eu

Archivy v Polsku - www.archiwa.gov.pl

Archivy v Rakousku - www.oesta.gv.at

Badatelna on-line (Knihovna Národního muzea, Národní archiv, Památník národního písemnictví, Archiv Ministerstva zahraničních věcí, Archiv Univerzity Karlovy) - www.badatelna.eu

Časopis Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR Historická penologie - www.vscr.cz

Česká archivní společnost - https://cesarch.cz

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze - www.genealogie.cz

České databáze 1. a 2. světové války -  www.vuapraha.cz 

Český hudební slovník osob a institucí - www.ceskyhudebnislovnik.cz

Databáze Archivu bezpečnostních složek - www.abscr.cz

Databáze obětí šoa na Plzeňsku - www.deportal.cz

Databáze Židů deportovaných z českých zemí a z terezínského ghetta - www.holocaust.cz

Death Social Security Index (zemřelé osoby, které v USA získaly číslo sociálního pojištění) - https://ssdi.rootsweb.com

Desky zemské větší - www.badatelna.eu

Digitalizovaná periodika a monografie v Národním archivu ČR - https://kramerius.nkp.cz

Digitalizované archivní fondy ve světě (včetně matrik) - https://familysearch.org

Digitalizované archivní mapy - www.archivnimapy.cuzk.cz

Digitalizované historické pohlednice Rakouské národní knihovny -
https://akon.onb.ac.at

Digitalizované Knihy židovských familiantů - www.badatelna.eu

Digitalizované pamětní knihy železničních stanic - www.badatelna.eu

Digitalizované prameny ve formě edic - https://cms.flu.cas.cz

Digitalizované sbírky (Mnichovské digitalizační centrum) - www.digitale-sammlungen.de

Digitalizované seznamy padlých, zemřelých, nezvěstných, raněných či zajatých rakousko-uherských vojáků v 1. sv. válce - www.vhu.cz

Digitalizované staré lesní mapy Národního zemědělského muzea - www.starelesnimapy.cz

Digitalizované translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české (1727-1728) - https://plany.nacr.cz

Digitalizovaný archiv časopisů v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR - https://achiv.ucl.cas.cz

Digitalizovaný Archiv hlavního města Prahy - www.ahmp.cz

Digitalizovaný Archiv města Brna - digiarchiv.brno.cz

Digitalizovaný Archiv města Ostravy - https://earchiv.ostrava.cz/

Digitalizovaný fond Národního archivu "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" - www.nacr.cz

Digitalizovaný sborník Český lid - www.nulk.cz

Digitální archiv Zemského archivu v Opavě - digi.archives.cz

Digitální knihovna "České sněmy" (do r. 1848) - www.psp.cz

Digitální knihovna dokumentů Vědecké knihovny v Olomouci - https://eod.vkol.cz

Digitální knihovna Krajské vědecké knihovny v Liberci - https://kramerius/kvkli.cz

Digitální knihovna map Vědecké knihovny v Olomouci - https://mapy.vkol.cz

Digitální knihovna Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě - www.svkos.cz

Digitální knihovna Národní technické knihovny - www.techlib.cz

Digitální knihovna Vojenského historického ústavu Praha - www.vhu.cz

Digitální repozitář Univerzity Karlovy v Praze -  www.udauk.cuni.cz 

Digitální sbírka Newyorské veřejné knihovny -
https://digitalcollections.nypl.org

DIKDA - digitální knihovna a archiv Slovenské národní knihovny - dikda.eu

eBadatelna Zlínského kraje - https://ebadatelna.zlkraj.cz

Evidence válečných hrobů - www.evidencevh.army.cz

Evropská digitální knihovna rukopisů (projekt Manuscriptorium) - manuscriptorium.com

Genealogické pomůcky a slovníky - www.genea.cz

Genebáze - www.genebaze.cz

Genetická genealogie - www.rekreacnigenetika.cz

Historické snímky měst a obcí České republiky - www.fotohistorie.cz

Historický atlas města Plzně (eBook) - www.plzen.eu

Historický ústav Akademie věd České republiky - www.hiu.cas.cz

Libri nostri (historické tisky v digitální podobě) - https://librinostri.catholica.cz

Libri prohibiti (válečné exilové monografie - rejstříky) - www.libpro.cz

Mapová sbírka PřF Univerzity Karlovy v Praze - https://mapovasbirka.cz

Mollova mapová sbírka z 18. stol. (Moravská zemská knihovna) - mapy.mzk.cz

 Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně - www.mghs.cz

Německé vojenské záznamy - https://search.ancestry.de

Německý genealogický server - compgen.de

Oxfordská digitální knihovna - www.odl.ox.ac.uk

Památkový katalog Národního památkového ústavu - www.npu.cz

Památník Terezín - www.pamatnik-terezin.cz

Pamětní desky v Praze - w ww.pametni-desky-v-praze.cz 

Pilsna Digitalis - digitalizovaná periodika, malé tisky, knihy, fotografie a divadelní plakáty Plzně - www.pilsna-digitalis.eu

Plzeňský architektonický manuál (architekti, stavitelé a majitelé domů) - https://pam.plzne.cz

Pobytové přihlášky Popisného úřadu královského města Plzně (1898-1921) - https://amp.plzen.eu

Pobytové přihlášky (konskripce) pražského policejního ředitelství (1850-1914) - https://digi.nacr.cz/prihlasky2/

Projekt Gutenberg (digitalizované knihy volně ke stažení) - www.gutenberg.org

Proměny měst a obcí na fotografiích - https://promeny.viareality.cz

Prozatímní heraldická knihovna - www.historie.hranet.cz

Rody a rodokmeny (již zpracované) - https://zdvorily.wz.cz

Sbírka filmů a dokumentárních materiálů (od konce 19. stol.) - www.britishpathe.com

Sbírky a fondy Národního filmového archivu - www.nfa.cz

Seznam památek, památkových rezervací a chráněných zón v České republice - www.monumnet.npu.cz

Seznamy cestujících a přistěhovalců do USA v letech 1500-1900 - www.myheritage.cz

Seznamy imigrantů do USA - www.ellisisland.org

Seznamy imigrantů do USA v letech 1820-1892 - www.castlegarden.org

Seznamy pasažérů - Brémy (Staats Archiv Bremen) - www.passagierlisten.de

Seznamy pasažérů - Hamburg - www.hamburger-passagierlisten.de

Slovakiana - kulturní dědictví Slovenska - www.slovakiana.sk

Soupis památek historických a uměleckých v království českém - www.depositum.cz

Soupisy židovského obyvatelstva v Čechách 1723-1811 - www.projektsoupis.cz

Společná Česko-Slovenská digitální parlamentní knihovna (od r. 1848 do současnosti) - www.psp.cz

Společnost pro dějiny Židů v České republice - https://bmsj.eu

Spolek pro vojenská pietní místa - www.vets.estranky.cz

Správa pražských hřbitovů (vyhledávač hrobů / pohřbených, mapy hřbitovů) - www.hrbitovy.cz

Staré mapy online (svět) - www.oldmapsonline.org

Staročeský slovník - https://vokabular.ujc.cas.cz

Studenti pražských univerzit (1882-1945) - www.udauk.cuni.cz

Světová digitální knihovna (Knihovna Kongresu USA) - https://www.wdl.org/en

Svobodníci (vše o této nestavovské svobodné vrstvě obyvatelstva) - www.svobodnici.cz

Šlechtický archiv, Vídeň (Národní archiv ČR) - www.nacr.cz

Toleranční přihlášky - https://veritas.evangnet.cz

Vídeňské hřbitovy - www.friedhoefwien.at

Virtuální archiv listin střední Evropy (Monasterium.net) - monasterium.net

Virtuální mapová sbírka - www.chartae-antiquae.cz

Virtuální národní fonotéka - www.narodnifonoteka.cz

Vodní mlýny - www.vodnimlyny.cz

Vyhledávač - www.familysearch.org

Vyhledávač USA - www.stevemorse.org

Židovské muzeum v Praze - www.jewishmuseum.cz